การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

บทนำ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5" ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to make A CHANGE) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดการดังนี้

• วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยและชำระค่าลงทะเบียน
    >> 3 เม.ย.2563
• แจ้งผลการตอบรับ
    >> 24 เม.ย. 2563
• วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับตีพิมพ์
    >> 1 พ.ค. 2563
• จัดงาน ณ มหาวิทยาราชธานี
    >> 29 พ.ค. 2563

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 3 เมษายน 2563 ผ่านทาง ระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th/

กิจกรรมและช่วงเวลา

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา หมายเหตุ
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัย
และชำระค่าลงทะเบียน
3 เมษายน 2563 ❯ รายละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 24 เมษายน 2563  
ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 พฤษภาคม 2563  
แจ้งกำหนดการประชุม / ห้องในการนำเสนอ 20 พฤษภาคม 2563  
  หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   ประกาศ : เลขที่บัญชีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี   313-0-73263-2

ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

  หมายเหตุ : พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินในระบบลงทะเบียนออนไลน์
  • รายการ : กลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย
  • กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • กลุ่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์
  • กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รูปแบบการนำเสนอผลงาน
  • แบบบรรยาย (Oral presentation)
  • แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 

* Oral ( นำเสนอปกติ )

* ผู้เข้าร่วมประชุม ( ไม่นำเสนอผลงาน )

* Oral ( นำเสนอปกติ )

* ผู้เข้าร่วมประชุม ( ไม่นำเสนอผลงาน )