RTUNC 2020

The 5th National Conference

. Abstracts and Full Papers .

Abstracts and Full Papers

การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง "Research to Make A CHANGE"

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

PDF หน้าปก
PDF สารจากอธิการบดี
PDF คำนำ
PDF คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย
PDF กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5
PDF รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    5HS_O01 การพัฒนาเกมเซนเซอร์เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน และบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม : กรณีศึกษากลุ่มงานข้าราชการในจังหวัดชัยภูมิ
PDF    5HS_O02 ความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้า ที่มีสาเหตุจากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวาน กรณีศึกษา: ผู้สูงอายุในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
PDF    5HS_O03 การสร้างรอยผุบนเนื้อฟันมนุษย์จากแบบจำลองด้วยเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการ
PDF    5HS_O04 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านพฤติกรรม และความเครียดระหว่าง กลุ่มที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และไม่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
PDF    5HS_O05 ความสัมพันธ์ระหว่างอนามัยช่องปากกับการรู้คิดในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
PDF    5HS_O06 ความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคของการซ่อมแซมเรซินคอมโพสิต ด้วยสารยึดติดที่แตกต่างกัน
PDF    5HS_O07 การรับรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    5HS_O08 ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    5HS_O09 ผลของสารละลายโครงร่างสังเคราะห์ชนิดไฮดรอกซี่อะพาไทต์สามมิติ ต่อเซลล์ปฐมภูมิกระดูกมนุษย์
PDF    5HS_O010 ผลการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    5ST_O01 เว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์ ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
PDF    5ST_O02 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจำแนกการเกิดภาวะซึมเศร้า กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
PDF    5ST_O03 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
PDF    5ST_O04 ผลกระทบของการใช้แหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันต่อโซ่อุปทานข้าวเปลือก ด้านการใช้ทรัพยากรและต้นทุนการผลิต
PDF    5ST_O05 การแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ เอ บริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
PDF    5ST_O06 ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารในกลุ่มทอร์พีนอยด์และอิริดอยด์ไกลโคไซด์ จากลำต้นตดหมูตดหมา
PDF    5ST_O07 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบฐานข้อมูลการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    5BU_O01 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
PDF    5BU_O02 ผลกระทบของปัจจัยการบริหารจัดการความรู้เรื่องรายงานทางการเงิน ต่อประสิทธิผลการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
PDF    5BU_O03 ทัศนคติต่อคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ ผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย
PDF    5BU_O04 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจใน เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
PDF    5BU_O05 คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
PDF    5BU_O06 ผลกระทบของการจัดการความเสี่ยงในระบบ GFMIS ที่มีต่อคุณภาพของงบการเงิน: กรณีศึกษาส่วนราชการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    5BU_O07 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    5BU_O08 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
PDF    5BU_O09 กระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน้าหลัก | กลุ่มการนำเสนอ | บทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มศึกษาศาสตร์

PDF    5ED_O01 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    5ED_O02 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม
PDF    5ED_O03 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
PDF    5ED_O04 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ หน่วยธรณีพิบัติภัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับบทเรียนออนไลน์
PDF    5ED_O05 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
PDF   5ED_O06 การพัฒนากิจกรรมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
PDF    5ED_O07 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
PDF    5ED_O08 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระท้องถิ่น เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL
PDF    5ED_O09 การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในยุคการศึกษา 4.0 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
PDF    5ED_O10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม
PDF    5ED_O11 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษ หน่วย Me and My family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning)
PDF    5ED_O12 การจัดประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการพูดของเด็กปฐมวัย
PDF    5ED_O13 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    5ED_O14 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ หน่วย Number ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยใช้บทเรียนการ์ตูน ในการสอนแบบ Team Pair Solo (TPS)
PDF    5ED_O15 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
PDF    5ED_O16 การศึกษาผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ หน่วย What do you want to be? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบ CIPPA
PDF    5ED_O17 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดอุดรธานี
PDF    5ED_O18 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต่อการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    5ED_O19 การจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนบ้านค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    5ED_O20 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย โดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    5ED_O21 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ทวีปยุโรป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps
PDF    5ED_O22 การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Number โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
PDF    5ED_O23 การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้
PDF    5ED_O24 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบ 5E
PDF    5ED_O25 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบ โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ
PDF   5ED_O26 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM)
PDF    5ED_O27 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่อง Animals ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ BBL
PDF    5ED_O28 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา
PDF    5ED_O29 พฤติกรรมจิตอาสาและปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตอาสาของ นักเรียนอาชีววิทยาลัยจุลมณีอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
PDF    5ED_O30 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น โดยวิธีการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    5SC_O01 คุณภาพการบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
PDF    5SC_O02 การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านสหกรณ์ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
PDF    5SC_O04 คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดโรงพยาบาลนครพนม
PDF    5SC_O05 ปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าทางการบิน กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ชัทเทิล
PDF    5SC_O06 การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชุมชนมอญบ้านหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
PDF    5SC_O07 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้านความปลอดภัย กรณีศึกษา: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
PDF    5SC_O08 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
PDF    5SC_O09 ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
PDF    5SC_O10 การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชุมชนที่ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
PDF    5SC_O11 การรับรู้ข้อมูลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของพนักงานบริการภาคพื้น กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
PDF    5SC_O12 ปัญหาการใช้แบบฟอร์มศาลคดีผู้บริโภคศึกษากรณีแบบฟอร์มศาล สำหรับการยื่นคำฟ้อง
PDF    5SC_O13 ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ศึกษากรณี ผู้ต้องร่วมรับผิดทางแพ่งกับผู้เยาว์ซึ่งกระทำความผิดอาญา

ภาคผนวก

PDF คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5

Contact Us

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563
261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-9900 ต่อ 113, 123 โทรสาร 0-4531-9911


Website: RTUNC 2020
Website:  Ratchathani University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : rtunc2020@rtu.ac.th