กรุณาระบุ Email Address ที่คุณลงทะเบียน กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ ที่คุณลงทะเบียน  

× ประกาศจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

• Function ช่วยเหลือฝ่ายบรรณาธิการ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานกรณี ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สะดวกหรือติดปัญหาในการส่งผลประเมินให้นักวิจัย โดยฝ่ายบรรณาธิการต้องดำเนินการตาม [1]

• ดังนั้นผู้พัฒนาจึงได้ดำเนินการพัฒนาส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทำงาน โดย ฝ่ายบรรณาธิการสามารถเข้าใช้สิทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดการข้อมูลแทนตามขั้นตอนและเงื่อนไข » ตัวอย่างเมนู : รายงานสรุปผล > รายงานจำนวนบทความ : ผู้ทรงฯ

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานสังเกตสัญลักษณ์ต่อไปนี้
    พร้อมด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


Ref : [1] เอกสารขั้นตอนการทำงานฝ่ายบรรณาธิการ,ขั้นตอนที่8:ส่งผลประเมินให้นักวิจัย,2562