การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

บทนำ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5" ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to make A CHANGE) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดการดังนี้

• วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยและชำระค่าลงทะเบียน
    >> 3 เม.ย.2563
• แจ้งผลการตอบรับ
    >> 24 เม.ย. 2563
• วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับตีพิมพ์
    >> 1 พ.ค. 2563
• จัดงาน ณ มหาวิทยาราชธานี
    >> 29 พ.ค. 2563

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 3 เมษายน 2563 ผ่านทาง ระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th/